Algemene voorwaarden behandeling

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Op verzoek van de cliënt kan het dossier worden vernietigt.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek en tijdens het behandeltraject relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, andere artsen, therapeuten, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen. De therapeut verwijst hulpvrager naar de huisarts om het algehele welzijn, gezondheid en keuze vervolg behandeling te bespreken.
 • U heeft het privacyreglement van praktijk “Het Eiland Reflextherapie” gelezen welke vermeld staat op de website www.heteilandreflextherapie.nl en u stemt in met dit reglement.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de site, voor het eerste consult met intakegesprek en het tarief per sessie hierop volgend. Dit zijn de vermelde tarieven voor het jaar 2022.

* Indien er 12 weken tussen de laatste afspraak en een nieuwe afspraak zit, zie ik deze nieuwe afspraak weer als eerste behandeling voor EUR 75,-.

** Bij annulering of vergeten afspraak binnen 48 uur voor de datum van de afspraak wordt het tarief in rekening gebracht.

 • Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.